Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Επιστολή Δικηγόρου Μηλιαράκη

Προς
το Σύλλογο Πτυχιούχων Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
(Ανοιχτού Πανεπιστημίου)


Ως προς την επαγγελματική Σας κατοχύρωση, που αφορά έννομο αγαθό και ατομικό Σας δικαίωμα, αναγκαία είναι η παροχή Δικαστικής Προστασίας για την κατοχύρωση του Κλάδου Π.Ε. (ρητή αναφορά στο δικαίωμα του εκπαιδευτικού λειτουργού).
Προς την κατεύθυνση αυτή (κατοχύρωση του συγκεκριμένου επαγγελματικού σας δικαιώματος) θα πρέπει να υπάρξουν δύο (2) παράλληλες διαδικασίες:
Α) Η μια διαδικασία αφορά «αίτημα οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας» προς το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΠΘ) και ενδεχομένως στο φορέα παροχής εκπαίδευσης και
Β) Η άλλη διαδικασία αφορά προσφυγή στα αρμόδια Όργανα της Επιτροπής (Commission) για την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ως προς το πρώτο μέρος που αφορά στην «αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας», υπάρχουν οι εξής τρεις εκδοχές:
α) Να γίνει εξ αρχής δεκτό το αίτημα το οποίο ολοκληρώνεται οριστικώς και συνεπώς παρέλκει η περαιτέρω διαδικασία –ως προς τα εσωτερικά Όργανα.
β) Να υπάρξει πράξη απόρριψης ή άλλως ρητή άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος, οπότε προσφεύγουμε στο Ανώτατο Ακυρωτικό, ήτοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
γ) Να μην απαντηθεί το αίτημά μας.
Ως προς την περίπτωση αυτή, δηλαδή να μην απαντηθεί το αίτημά μας, επισημειώνονται τα παρακάτω:
Όπως προνοείται από τη Νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών αφής επιδοθεί η «αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας» (με Δικαστικό Επιμελητή), εκδηλώνεται σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει το αίτημα, οπότε και πάλι προσφεύγουμε στο Ανώτατο Ακυρωτικό ήτοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. (Δηλαδή με την διαδικασία αυτή δεν τελούμε σε πραγματική και νομική ομηρία, αλλά έχουμε ήδη ιδρύσει το δικαίωμα για Δικαστική Προστασία).
Ως προς το δεύτερο  μέρος που αφορά προσφυγή στα αρμόδια Όργανα της Επιτροπής (Commission) για την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχουν οι παρακάτω διαδικασίες:
α) Θα πρέπει να περιέλθει η καταγγελία στα αρμόδια Όργανα της Επιτροπής (Commission).
β) Η καταγγελία αυτή θα ενσωματώνει και αίτημα σε διπλή βάση, ήτοι:
1) Να εκδοθεί ad hoc ειδική Οδηγία, Σύσταση ή Γνώμη προς την Ελληνική Δημοκρατία (Κράτος-Μέλος) για την ικανοποίηση του αιτήματος και
2) Να επιδικασθεί σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά το μέρος που αφορά τον καθένα/καθεμία των προσφευγόντων η εύλογη δίκαιη και ανάλογη ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ποσού 30.000 ευρώ. (για τον καθένα/κάθε μια).


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Η προσφυγή στα Κοινοτικά και ήδη Ενωσιακά Όργανα, δεν προϋποθέτει εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων, όπως καταρχήν και κατ’ αρχάς, ισχύει για την προσφυγή στο δικαιοδοτικό Όργανο του Στρασβούργου.
Η προσφυγή στο εσωτερικό Ανώτατο Ακυρωτικό Όργανο, μπορεί να γίνει εκ μέρους του Σωματείου-Συλλόγου. Υποστηρίζω τη γνώμη ότι για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, η προσφυγή πρέπει να λάβει χώρα, για καθένα/κάθε μία,  από τους ενδιαφερόμενους/νες, με την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης.
Το ουσιαστικό δεδικασμένο που θα προκύψει θα αφορά μόνο εκείνους /εκείνες που θα έχουν προσφύγει.
Η προσφυγή θα αφορά όλους όσοι μέχρι σήμερα: α) είναι ήδη πτυχιούχοι, και β) ήδη φοιτούν.
Ως προς τους πρώτους (δηλαδή τους ήδη πτυχιούχους), το έννομο συμφέρον είναι άμεσο και ενεστώς, καθόσον αφορά την κατευθείαν πρόσβασή τους στην εργασία.
Ως προς τους ήδη φοιτούντες, το έννομο συμφέρον είναι άμεσο, υπό την έννοια ότι γνωρίζουν πως δεν υπάρχει κλάδος (ΠΕ) που να αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση ιδιαίτερα ως εκπαιδευτικών λειτουργών. Συνεπώς η μη προσφυγή τους συνιστά αποδυνάμωση του εννόμου συμφέροντος-δικαιώματος, που κατά τρόπο αδιστάκτως βέβαιον θα  εκτιμηθεί ως προς την συνδρομή των προϋποθέσεων του εννόμου συμφέροντος.
Επισημαίνω σε κάθε αποδέκτη της παρούσας μου ότι:
Υφίσταται σοβαρή Νομολογία των εσωτερικών δικαιοδοτικών Οργάνων ως προς τα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στις αναγκαίες συνθήκες που συνδέονται με την πρόσβαση στην εργασία. Κατά το μέρος που αφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, γνωρίζω Νομολογία με την οποία σαφώς ιδρύεται η παραδοχή πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι επαγγελματικήδηλαδή αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Επίσης κατά το μέρος που αφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου γνωρίζω Νομολογία δυνάμει της οποίας στο πτυχίο της όποιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πιστοποιείται μόνο η επάρκεια συγκεκριμένων επιστημονικών γνώσεων –γνωστικών αντικειμένων, αλλά περαιτέρω σ’ αυτό (το πτυχίο) ενσωματώνονται και δικαιώματα περιουσιακά. Οίκοθεν νοείται και το αίτημα –αξίωση ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α) Ως προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για αμοιβή και έξοδα το ποσό ανέρχεται στα 3.075 ευρώ στα οποία συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 575 ευρώ. Στα 2.500 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και τα σοβαρά έξοδα της δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η αμοιβή.
Β) Ως προς την προσφυγή στα Διοικητικά και Δικαιοδοτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόχειρη εκτίμηση που έλαβε χώρα σε συνεργασία με το Σωματείο -Σύλλογο Σας, η συμμετοχή εκάστου/εκάστης θα κυμανθεί από 60-45 ευρώ περίπουανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. (Η συνολική εκτίμηση εξόδων και αμοιβής για το χειρισμό της υπόθεσης περιορίζεται στο ότι ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Συνεπώς θα υπάρξει διαίρεση ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων.)
Γ) Τα ποσά αυτά προκαταβάλλονται για να κινηθεί η διαδικασία.

Υ.Γ.
α) Ως προς το εσωτερικό Δικαστήριο θα κάνουμε αίτηση προτίμησης του Σωματείου –Συλλόγου Σας με συνυπογραφές και Μελών, με την οποία θα επιδιώξουμε την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση της υπόθεσης, οπότε δεν αποκλείεται εάν λάβει χώρα π.χ. εντός Δεκεμβρίου η κατάθεση του δικογράφου, η υπόθεση να δικασθεί μέχρι το τέλος της δικαστικής περιόδου ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου αποτέλεσμα.
Ως προς τα Διοικητικά και Δικαιοδοτικά Όργανα του Λουξεμβούργου, η καταρχήν εκτίμηση είναι ότι στην ίδια περίπου περίοδο θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί το αρμόδιο Όργανο της Επιτροπής (Commission).
β) Όποιες άλλες διευκρινήσεις μέσω του Σωματείου-Συλλόγου Σας.

Με Τιμή και Ευχές
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ