Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη από τις 22 Οκτωβρίου στείλει επιστολή στην Υπουργό και στους Υφυπουργούς Παιδείας, για το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Σε συνέχεια της επιστολής καταθέσαμε αντίστοιχη αναφορά-έκθεση στον Συνήγορο του Πολίτη. Για νεώτερα θα σας τηρούμε ενήμερους.
Το ΔΣ

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μελών του Συλλόγου Ευρωπαιολόγων σε TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 05.11.2009) καλούνται όλα τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην οδό Πραξιτέλους 23 (Αθήνα) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
· απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
· οικονομικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού :
Στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας:
α) Παρουσιάζεται από το γενικό γραμματέα του συλλόγου ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Παρουσιάζεται από τον ταμία του συλλόγου ο ισολογισμός
γ) Παρουσιάζεται από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής επιτροπής η εισηγητική έκθεση του οικονομικού ελέγχου
δ) Υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου
ε) Γίνεται έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις
στ) Εγκρίνονται τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου


Περαιτέρω, σύμφωνα με το Καταστατικό (Αρθρο 13): «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του συλλόγου μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα της έγκυρης συμμετοχής τους σ’ αυτήν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση, εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. Αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει σε Γενική Συνέλευση δεν απαλλάσσεται από τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σύλλογο. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών και στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η εξακρίβωση της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης, με πρακτικό παρουσιών, που ανοίγεται γι’ αυτό το σκοπό, όπου, αφού αναγραφεί η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του μέλους και τίθεται δίπλα σ’ αυτό από το μέλος η υπογραφή του».
Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η ετήσια συνδρομή για το 2010 έχει οριστεί στα 20€.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


H Πρόεδρος Του Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάννα Ταγάρα Η Γενική Γραμματέας Του Διοικητικού Συμβουλίου: Βαρβάρα Ρόζου