Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1 Σεπτεμβρίου 2010

Το ΠΔ 66/2009 (Ιούνιος 2009) κατοχύρωσε τα επαγγελματικά δικαιώματα για μια σειρά πτυχιούχων μεταξύ των οποίων και εμείς, δηλαδή οι πτυχιούχοι του προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δίνοντάς μας τη δυνατότητα διδασκαλίας στην β’θμια εκπαίδευση. Στο ίδιο ΠΔ κατοχυρώθηκαν και τα δικαιώματα της Σχολής «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του ΕΑΠ, όπου και με την αριθμ. πρωτ. 43140 α / Δ2 / 17-8-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 1802 τ. Β’ στις 31-8-2009, συστήθηκε κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας.

Παρόλα αυτά, για το Πρόγραμμα Σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» δεν έχει συσταθεί ακόμα κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού. Αντίθετα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, απαξιώνοντας το Πτυχίο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, θεωρεί ότι μετά από 50 γραπτές επιστημονικές εργασίες και 12 θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 εξαμηνιαία μαθήματα η καθεμια, υπολειπόμεθα «στην εξειδικευμένη επιστημονική γνώση για την κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά, ως αυτόνομη επιστήμη».

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας ότι, το πρόγραμμα σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο εμβαθύνει σε μια ολόπλευρη μελέτη της έννοιας της Ευρώπης σε πολιτιστικό, πολιτισμικό, ιστορικό, κοινωνιολογικό, φιλοσοφικό και πολιτικό επίπεδο και αποτελεί πρωτοτυπία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Καθολικό αίτημά μας, ως εκπροσώπων των αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, είναι η ανακούφιση του επαγγελματικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια και ως επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών και ως πρωτοπόροι του νέου θεσμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Θεωρούμε εύλογο και απόλυτα δικαιολογημένο οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και να μπορούν να γίνουν κοινωνοί της γνώσης που απέκτησαν.

Με ιδιαίτερη τιμή,


Η Πρόεδρος                                                                                                        
Ιωάννα Ταγάρα

Η Γ. Γραμματέας
Βάνα Ρόζου