Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

"Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η υπόθεση μας αναβλήθηκε για 12 Νοεμβρίου 2015, που είναι πολύ σύντομη δικάσιμος σε σχέση με την ύλη του Δικαστηρίου και το φόρτο του συγκεκριμένου Εισηγητή. Θεωρείται δε με την έναρξη του Δικαστικού έτους (από 15 Σεπτεμβρίου) ότι τοποθετείται στις πιο σύντομες δικασίμους. Από τα μέσα Οκτωβρίου μας βεβαίωσε ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος μας κ.Πέτρος Μηλιαράκης, ότι θα έρθει σε επαφή με τον Εισηγητή της υπόθεσης, να τον παρακαλέσει ώστε, λόγω του ειδικού αντικειμένου της υπόθεσής μας, εάν είναι δυνατόν να προτάξει την εκδίκαση-συζήτηση των υποθέσεων μας. Ως εκ τούτου νεότερη πληροφόρηση θα έχουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν την ορισθείσα δικάσιμο.
Εκ το Δ.Σ"