Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Προεδρικό Διάταγμα 66/2009

Προεδρικό Διάταγμα 66/2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 89/11 Ιουνίου 2009)
Άρθρο 2
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό»
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια των σπου−
δών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση
γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων
σχετικών με των ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας
μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:
α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικει−
μένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική
όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που
έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάν−
σεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού
πολιτισμού και
δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της
Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ.
1 μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική
επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους
παρακάτω τομείς:
α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθ−
μια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο
σπουδών τους,
β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε το−
μείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και
τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και
την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των
επιστημών και τεχνολογίας και
γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαί−
δευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύ−
ουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.